Esdeveniment de l'agenda

Beques formació en l'Institut Geogràfic Nacional

Organitza: Administració Pública
Temàtica activitat del calendari: Beques, astronomia, cartografia., geodèsia, geofísica, geografia, geomática
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Tags: beques
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Dates de realització
Del divendres 1 de setembre de 2017 al dijous 1 de març de 2018
Dates d'inscripció
Del divendres 9 de juny de 2017 al dijous 6 de juliol de 2017
Descripció

Període d'inscripció del 09/06/2017 al 06/07/2017
 

Concessió, en règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, deu beques per a la formació en els camps de l'astronomia, la geodèsia, la geofísica, la geomática i la cartografia.

La durada de la beca serà de dotze mesos, prorrogable per períodes de dotze mesos, fins a un màxim de trenta-sis mesos addicionals. La data d'inici de les beques serà la de l'1 de setembre de 2017 o la que es determini en la Resolució d'adjudicació, si és posterior.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, que començaran l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Requisits

Qualsevol persona que posseeixi la nacionalitat espanyola, la d'un país membre de la Unió Europea o la d'un país signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. També podran sol·licitar les beques els estrangers residents legalment a Espanya, de conformitat amb les previsions de l'article 9.3 de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Haver finalitzat els seus estudis, després del 31 de juliol de 2013, i tenir o estar en condicions d'obtenir el corresponent títol universitari oficial de grau, llicenciat, enginyer, arquitecte o enginyer tècnic, en aquest últim cas sol si posteriorment s'ha obtingut el títol universitari oficial de màster.

Dotació

La quantia individual de la beca serà de 12.120 euros anuals i el seu import s'abonarà per mensualitats vençudes, a raó de 1.010 euros mensuals, en forma proporcional al temps efectiu de gaudi de la beca, a aquests efectes totes les mensualitats es consideraran de trenta dies. Quan el Centre de Formació sigui el Centre Geofísico de Canàries, l'import anual de la beca serà de 13.320 euros i l'assignació mensual d'1.110 euros.

Més informació

Extracto de l'Ordre per la qual es fa pública la convocatòria de beques per a la formació en l'Institut Geogràfic Nacional. BOE 8 de juny 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans.


Etiquetes:
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 12.06.2017
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove