Esdeveniment de l'agenda

Convocatòria 150 places Cos de Bombers Generalitat de Catalunya - Ref 78310

Tipus entrada al calendari: Administració pública
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Temàtica activitat del calendari: bombers Generalitat Catalunya, convocatòria
Tags: convocatòria, ofertes de treball
Organitza: Generalitat Catalunya
Dates de realització
Del dilluns 28 de maig de 2018 al diumenge 2 de setembre de 2018
Dates d'inscripció
Del dilluns 28 de maig de 2018 al diumenge 2 de setembre de 2018
Descripció
Període d'inscripció
Del 13/04/2018 al 02/05/2018

Informació:
S'obre la convocatòria de procés selectiu per a l'ingrés en la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat, mitjançant el procediment de concurs oposició.

En total es convoquen 150 places de la categoria de bomber de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat, de les quals 14 corresponen al 10% addicional, d'acord amb l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

Les funcions que han d'exercir els membres de la categoria de bomber de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat són les que estableixen els articles 16.1.d) i 16.2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

La sol·licitud de participació s'ha de dirigir a la Secretaria General del Departament d'Interior en el termini de vint dies naturals a explicar des del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, a través d'un dels següents canals:

  • Telemàtic: a través de la plataforma Tràmits Gencat, mitjançant el formulari habilitat i seguint les instruccions que proporciona l'aplicació. Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.
  • Presencial: mitjançant el model de sol·licitud d'admissió en suport paper, que es pot obtenir a la web del Departament d'Interior, el qual es podrà presentar en els registres del Departament d'Interior, de la Direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i dels serveis territorials del Departament d'Interior.

Ampliar informació a les bases de la convocatòria

Convoca
Generalitat de Catalunya.

Requisits
Per ser admeses a aquest procés selectiu, les persones participants han de posseir els següents requisits, entre uns altres:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea. També podran ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
  • Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Titulació: estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, graduat/a escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
  • Estar en possessió del permís de conduir de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
  • Posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.
  • Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (B2) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola, així com altres títols acadèmics oficials que acreditin el nivell de coneixement requerit per haver cursat els estudis necessaris per a la seva obtenció en aquesta llengua.

Més Informació

Resolució de 4 d'abril de 2018, de convocatòria de procés selectiu per a l'accés a la categoria de bomber/a de l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) del Cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/18). BOE 12 d'abril 2018

Informació complementària
Programa: 

Fases i proves del procés selectiu
La primera fase és eliminatòria, la d’oposició, i consta de diverses proves:
-       prova aptitudinal i de coneixements
-       prova física
-       prova de conducció de vehicles pesants
-       prova d’avaluació psicològica
-       proves mèdiques
-       prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana

Finalitzada i superada aquesta primera fase, els aspirants passen a la fase de concurs i posteriorment hauran de superar un curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Amb una durada de 700 hores el curs, que està dividit en diversos mòduls, té per objectiu verificar l’assoliment de les competències professionals i les capacitats clau, personals i socials necessàries per a l’exercici de les funcions de bomber/a de l’escala bàsica. 

El procés finalitza amb una fase de pràctiques que consisteix amb la realització de 600 hores de pràctiques de servei efectiu en un  parc de Bombers i altres instal·lacions de la DGPEIS.

Finalitzada aquesta quarta fase, el Tribunal publicarà la llista definitiva  dels aspirants que hagin superat el procés selectiu d’acord amb les places objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat s’emmarca en el Pla estratègic aprovat pel Govern el setembre del 2016, i que va ser impulsat pel Departament d’Interior per tal de potenciar l’operativitat dels Bombers de la Generalitat. L’oferta pública va ser publicada pel Govern en base als pressupostos 2017 i des de la DGPEIS s’està treballant per poder disposar d’una oferta pública de noves places corresponents a l’oferta de 2018.

Professorat: 

LES DATES DE REALITZACIÓ SÓN ORIENTATIVES, CONSULTEU AMB ORGANITZADORS 


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 17.04.2018
20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Assessories per a joves Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Garantia Juvenil Mapa Jove