Agenda i convocatòries

You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
  • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
  • click the Update button every time you want to update the selection.

No s'ha trobat cap entrada vigent del tipus seleccionat. Prova d'escollir una altra tipologia o un element de nivell superior.

També pots fer clic en "més esdeveniments" per accedir a la cerca avançada.


Guia jove per compartir pis

5.1.2.2 Model de contracte de sotsarrendament

A…………………..(la ciutat del contracte)………….., a…………………………. ……………………..(data de celebració).

REUNITS

D’una part el/la Sr./Sra.………………..(dades del Propietari) amb DNI……………, idomicili a …………………………………………….
I d’un altre el/la Sr./Sra………………………….(dades de l’Arrendatari) amb DNI………………………, i domicili a …………………………………………………

AMBDUES PARTS, tenen capacitat legal suficient per a portar a terme aquest contracte, intervenint en nom i dret propi, sent responsables de la veracitat de les seves manifestacions. De mutu acord,

EXPOSEN
1.- Que el Sr./Sra.…………………………………, d'ara en endavant sotsarrendador, és arrendatari de l’habitatge indicat al principi en virtut del contracte d’arrendament de data ..........................., celebrat amb el Sr./Sra............., la còpia del qual s’adjunta al present contracte com ANNEX núm. 1.

2.- Que el sotsarrendatari ha estat autoritzat expressament i per escrit per a la celebració d’aquests sotsarrendament parcial, del qual se'n aporta document acreditatiu a l'annex núm. 2 i té facultats legals per a la seva celebració.

3.- Que l’habitatge objecte del present sotsarrendament consta de les següents característiques i dependències............................. S’acompanya com ANNEX núm. 3, inventari del mobiliari existent de l’habitatge sotsarrendat.

4.- Que interessa al Sr./Sra.………………………, d'ara en endavant sotsarrendatari, el lloguer parcial de l'esmentat immoble que es destina a satisfer necessitat d’habitatge de temporada per motius………./habitatge permanent, per la qual cosa porten a terme el present CONTRACTE DE SOTSARRENDAMENT PARCIAL D’HABITATGE, en base a les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- El present contracte s’atorga segons allò establert a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans i es regirà pel disposat a la mateixa i pel pactat en aquest document.

SEGONA.- Aquest contracte de sostarrendament parcial quedarà supeditat al contracte d’arrendament del que porta causa, per la qual cosa l'extenció d'aquell portarà implícita la d'aquest.

TERCERA.- Que el contracte de sotsarrendament es concreta en les següents habitacions descrites a l'exposició tercera, completades amb el mobiliari que apareix reflectit a l’inventari que s’adjunta com ANNEX núm. 3 ...............................................

QUARTA.- Independentment del dret de sotsarrendament sobre les dependències descrites, podrà també fer ús del ........... (bany, cuina, saló, menjador, etc) sota les següents condicions.............. (les que estipulin les parts).

CINQUENA.- El sotsarrendament es fa per ................. (termini convingut) amb efectes del ....................... (data d’ocupació).

SISENA.- La renda fixada de .................... euros (d’acord amb el que es disposa al darrer incís de l’article 8.2 de la LAU, el preu del sotsarrendament no podrà excedir en cap cas del que correspongui a l’arrendament) a pagar en terminis mensuals de .................... euros per avançat els set primers dies de cada mes. El pagament es farà mitjançant ingrés al compte del sotsarrendador número................................................ La renda tindrà la revisió anual de l’IPC. Aquesta renda inclou......................

SETENA.- Es convé per les parts que la referida renda serà revisada automàticament i de forma proporcional als augments que tingui la renda abonada pel sotsarrendador.

VUITENA.- A la signatura del present contracte es fa lliurament en metàl•lic de .............. euros, en concepte de fiança.

NOVENA.- Les parts es someten per imperatiu legal als Jutjats i Tribunals de .............. (lloc en què radica l’habitatge sotsarrendat).

I de plena conformitat, el signen per duplicat i per aquest únic efecte en el lloc i data indicades al començament.

 

Sotsarrendador Sotsarrendatari
 

Ajuda'ns a millorar
Data del document: 28.09.2015

20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Garantia Juvenil Mapa Jove