La Generalitat crea l'Agència Catalana de la Joventut
Data d´impresió: 7 - Octubre - 2006
barcelonesjove.net/badalona

La Generalitat crea l'Agència Catalana de la Joventut

10/06/06
La Generalitat de Catalunya ha creat l'Agència Catalana de la Joventut, un organisme públic que haurà d'executar programes que afavoreixin l'emancipació del jovent, en facilitar-li l'accés al món laboral i a l'habitatge perquè pugui desenvolupar el seu propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i laboral. Aquests programes han d'incorporar, particularment, els àmbits de l'habitatge, la salut, el treball, la formació, la cultura, el carnet jove, el foment de la participació juvenil i el diàleg intercultural, l'assessorament als ens locals en matèria juvenil, els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, i els serveis de turisme juvenil i l'intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. Així mateix, aquest ens ha de promoure l'alberguisme juvenil mitjançant la gestió, l'explotació i el manteniment de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.

Així, doncs, es dissol Turisme Juvenil de Catalunya, que s'integrarà dins de l'Agència Catalana de la Joventut.

La idea de crear aquesta agència neix de  la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de joventut que promou el nou Estatut d'autonomia de Catalunya a l'article 9.26.