Serveis Comarcals
 
PIE
Borsa d'Ofertes de Treball per a Joves
Catàleg de tallers formatius en emancipació
Tallers d'Emancipació Juvenil
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H


Habitatge de preu lliure: Habitatge que no té cap limitació pel que fa al preu de venda.

Habitatge de primera mà: Habitatge de nova construcció

Habitatge de protecció oficial: Per a col•lectius amb ingressos inferiors als fixats per l’Administració. Estan integrats en el patrimoni d’una Administració Pública a través de dues vies:

- Habitatge de nova construcció, promoguts directament per les comunitats autònomes o a través de convenis amb ajuntaments.
- Habitatges recuperats després d’haver quedat vacants per renúncia dels titulars; construïts o adquirits per institucions públiques. Normalment es construeixen en terrenys cedits per ajuntaments amb finançament de l’Administració pública.

Habitatge de segona mà: Habitatge en què com a mínim ja s'ha produït una transmissió de la propietat.

Habitatge habitual: És l'habitatge principal o de residència habitual que està ocupat permanentment durant un mínim de nou mesos l'any, llevat de causa justificada, i constitueix un domicili en el padró d'habitants.

Habitatge plurifamiliar: Habitatge inclòs en una finca amb més d'un habitatge.

Habitatge protegit: És l'habitatge que ha rebut un finançament i ajuts públics i que està subjecte al règim jurídic que preveu la seva qualificació.

Habitatge tutelat: Són els habitatges gestionats per administracions públiques o entitats sense afany de lucre destinats a atendre persones que requereixen una atenció especial, i cedits amb contractes de lloguer o altres formes d'ocupació

Habitatge usat: És l'habitatge existent, lliure o protegit, l'adquisició del qual en segona o posteriors transmissions es protegeix mitjançant la concessió d'ajuts, i el preu del qual es manté limitat en les condicions i terminis que estableix aquest Decret. Per accedir als ajuts, la superfície útil màxima dels habitatges no pot superar els 90 metres quadrats, excepte quan l'habitatge se situï en un municipi de menys de 2.000 habitants, cas en què la superfície útil podrà arribar als 120 metres quadrats.

Hipoteca: Dret real que es constitueix en garantia de l'acompliment d'unes obligacions contretes amb un tercer (préstecs, lletres). Juntament amb el pagament del principal, garantia del cobrament dels interessos ordinaris, moratoris, costos i despeses derivades de la reclamació judicial eventual en cas d'incompliment del pagament.©2002 - 2010 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

impulsa:


Consell Comarcal del Barcelonès

col·labora:


Ajuntament de Barcelona    Ajuntament de Badalona    Ajuntament Hospitalet    Ajuntament Santa Coloma de Gramenet

Ajuntament Sant Adrià de Besòs    Generalitat de Catalunya   


Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici Santa Coloma Barcelona Badalona