Serveis Comarcals
 
PIE
Borsa d'Ofertes de Treball per a Joves
Catàleg de tallers formatius en emancipació
Tallers d'Emancipació Juvenil
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P


Pagaré: Títol que conté la promesa del lliurador de pagar una quantitat determinada a altra persona o al seu ordre, en lloc i data determinats.

Parc públic: Habitatges de protecció oficial sotmesos a les ajudes dels ajuntaments o la Generalitat.

Període de revisió d´interès: És la periodicitat amb què es fa la modificació del tipus d'interès, en els préstecs a tipus d'interès variable.

Període de revisió d´interès: És la periodicitat amb què es fa la modificació del tipus d'interès, en els préstecs a tipus d'interès variable.

Període d´amortització: Termini de temps en què es retorna el principal del préstec i els interessos.

Periodicitat: És la freqüència amb què es paguen les quotes del préstec; es recomana que coincideixi amb la periodicitat dels ingressos.

Periodicitat: És la freqüència amb què es paguen les quotes del préstec; es recomana que coincideixi amb la periodicitat dels ingressos.

Persona jurídica: Règim que tenen les entitats amb drets i obligacions similars als de les persones (empreses, entitats financeres, etc.).

Pla d´Habitatge: Fixa les normes bàsiques d’accés i finançament per part de l’Administració: condicions i preus màxims de l’habitatge protegit, ingressos dels destinataris i sistema de finançament. Aquest pla, amb una vigència de 4 anys, es complementa amb els plans aprovats en cada Comunitat Autònoma, que conten amb finançament estatal assignada a traves de convenis. També estableix el mecanisme de fixació del tipus d’interès i possibilita la firma de convenis amb entitats de crèdit per a la concessió de préstecs.

Pla General d´Ordenació Urbana (PGOU): Conté informació de tots els solars d'un municipi, n'indica el tipus de sòl i les normes urbanístiques que els afecten, com també l'equipament, les infraestructures i el desenvolupament previst per a aquell municipi. Cada ajuntament disposa d'un departament d'urbanisme on es pot obtenir la informació sobre un solar en concret.

Pla urbanístic: Conjunt de normes que regulen els usos permesos del sòl.

Plec de condicions: Escrit en què consten les condicions d'un contracte.

Plus-vàlua municipal: Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Poder notarial: Autorització atorgada davant d'un notari a favor d'un tercer perquè aquest pugui fer un tràmit determinat.

Prestari: Persona titular d'un préstec, que assumeix totes les obligacions i adquireix tots els drets del contracte que signa amb l'entitat de crèdit prestadora.

Préstec a interès fix: Préstec en què es pacta amb l'entitat de crèdit un interès que roman inalterable durant tota la duració del préstec. En no variar el tipus d'interès, la TAE també roman fixa.

Préstec a interès mixt: Combina un període d'interès fix i un altre de variable que s'ajusta al mercat.

Préstec a interès variable: L'interès roman fix durant un temps -normalment entre sis mesos i un any- i després es revisa en funció de la variació de l'índex de referència, publicat mensualment al BOE segons les oscil·lacions del mercat. S'acostumen a concedir en millors condicions, però en variar la TAE varia, mai se sap el que es pagarà en el període següent.

Préstec amb sostre: Préstec hipotecari a tipus variable, en què s'han pactat uns límits màxims i/o mínims pel tipus d'interès que es pot aplicar en la revisió.

Préstec de quota fixa: El tipus d'interès és variable, però la quota roman fixa, i varia el termini de devolució del préstec.

Préstec personal: Préstec en el qual no existeix més garantia que la personal del deutor: respon del pagament del deute amb tots els seus béns presents i futurs.

Préstec qualificat: El concedeixen les entitats de crèdit que tenen subscrit un conveni amb l'Administració pel qual el tipus d'interès està per sota del que fixa el mercat.

Preu bàsic: Quantia en euros per metre quadrat de superfície útil que serveix de referència per determinar els preus màxims de venda i renda dels habitatges que s'acullin als ajuts que preveu aquest Decret. Aquesta quantia s'estableix per acord del Consell de Ministres.

Principal: Es refereix al nominal d’un préstec o a la quantitat pendent de retornar o amortitzar.

Privatiu: Aplicat a un habitatge, es tracta de la instal·lació o element que pertany a la propietat privada d'un propietari en particular. Es contraposa així al concepte "Comú" que, aplicat a un habitatge, fa referència a una instal·lació o element que pertany a l'espai de la comunitat de propietaris.

Programa d\'Actuació Urbanística (PAU): Té per finalitat convertir sòl urbanitzable no programat (que no està definit pel PGOU) en sòl per a la construcció d'habitatges, el 50% dels quals, com a mínim, estan subjectes a algun tipus de protecció.

Projecte tècnic: Projecte d'obres elaborat per un tècnic amb titulació per realitzar-lo.

Promotors: Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que, individualment o col•lectivament, impulsin, programin i financin, amb recursos propis o aliens, l'execució de les actuacions protegides relatives a la nova construcció d'habitatges, a l'adquisició d'habitatges usats per cedir-los en lloguer, o a la compra i/o urbanització de sòl, a què es refereix aquest Decret. També s'entén per promotors els d'habitatges protegits de nova construcció per a ús propi, tant si es tracta de persones físiques individualment considerades, com aplegades en cooperatives o en comunitats de propietaris, fins al moment d'obtenir la qualificació definitiva del seu habitatge.

Propietari: Persona jurídica o física amb els dret de propietat sobre un bé.

Propietat Horitzontal: Edifici dividit en pisos i/o locals amb accés independent al carrer o a un element comú, els seus propietaris comparteixen serveis i instal·lacions comuns. El seu funcionament es regula mitjançant estatuts i el reglament de règim interior, que determinen l’ús dels habitatges o locals, els elements i despeses comuns, els òrgans de govern de la comunitat, les obligacions dels propietaris de cara a la conservació de l’immoble i les normes de convivència i utilització de serveis comuns.

Propietat vertical: Edifici de més d'un habitatge, propietat d'una o més persones -físiques o jurídiques-, i en què no ha estat adjudicat a cada propietari un habitatge amb caràcter privatiu.

Pròrroga forçosa: Dret del titular d'un contracte de lloguer a exigir que el propietari prorrogui de manera obligatòria la durada del contracte de lloguer.

Provisió de fons: Quantitat de diners que es lliura com bestreta per a cobrir unes despeses certes, l’import exacte de les quals desconeixem. Una vegada obtingudes les factures es realitza la liquidació d’aquesta provisió.©2002 - 2010 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

impulsa:


Consell Comarcal del Barcelonès

col·labora:


Ajuntament de Barcelona    Ajuntament de Badalona    Ajuntament Hospitalet    Ajuntament Santa Coloma de Gramenet

Ajuntament Sant Adrià de Besòs    Generalitat de Catalunya   


Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici Santa Coloma Barcelona Badalona