Dimarts, 19 de Febrer de 2008
 
 
Serveis Comarcals
 
Tallers d'Emancipació Juvenil
Centre Europa Jove
CIREJ Emancipació Juvenil
Borses Joves d´Habitatge Barcelonès
Borsa Jove d´habitatge per compartir
 
Centres de Recursos per a Joves
 
Centre de Recursos per a la Formació i l´ocupació del Barcelonès Nord
Centre de Recursos Joves i Habitatge
Centre de Recursos Europeus per a Joves
 
 
impulsa:

Consell Comarcal del Barcelonèscol·labora:

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Badalona
Ajuntament Hospitalet
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament Sant Adrià de Besòs
Generalitat de Catalunya
 


banner12.jpgS'obre la convocatòria d'ajuts a l'allotjament per a famílies en risc d'exclusió social

13/2/2008
La Secretaria d'Habitatge ha presentat la convocatòria d'ajuts personalitzats a l'allotjament per a l'any 2008. Són ajuts a fons perdut, personalitzats i assistencials, per tal d'evitar la pèrdua de l'habitatge privat.

Els requisits per tal d'optar a l'ajut són els dictats per el DOGC núm. 4628 - 08/05/2006, i els explicats a continuació:

a) Residir a Catalunya.

b) Ser titular contractual de l'habitatge promogut per un promotor/a privat/da, ser titular del préstec hipotecari formalitzat per l'adquisició de l'habitatge objecte de l'ajut, o bé ser cessionari/a del contracte d'arrendament amb el consentiment escrit de l'arrendador/a o estar inclòs en els supòsits que regulen els articles 15 o 16 de la Llei d'arrendaments urbans (LAU) de 24 de novembre de 1994.

c) Els ingressos mensuals provinents de remuneracions salarials o d'altres fonts, referits a l'any 2006, ponderats d'acord amb el nombre de membres de la unitat de convivència i de la zona on està situat l'habitatge (annex 3) no poden ser superiors als límits assenyalats a l'annex 2.

d) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer dels últims dotze mesos anteriors al període per al qual se sol·licita l'ajut.

e) Destinar l'habitatge per al qual es demana l'ajut a domicili habitual i permanent del titular del contracte, cessionari/a o titular del dret d'ús en virtut dels articles 15 o 16 de la LAU.

f) No ser propietari/a de cap altre habitatge ni altre dret d'ús.

g) Que l'atorgament de l'ajut suposi que quedi sense efecte l'acció de desnonament judicial, quan s'escaigui.

h) Les quotes d'amortització pendents han de ser per a l'adquisició de l'habitatge objecte de l'ajut i cal tenir pagades les corresponents a un any, com a mínim. El préstec hipotecari no amortitzat s'ha d'haver constituït per a l'adquisició de l'habitatge objecte de l'ajut.

i) Deure a un creditor/a privat/da les rendes del lloguer o quotes d'amortització per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles degudament justificades, a criteri dels serveis socials d'atenció primària o especialitzats.

j) Pagar una renda de lloguer o quota d'amortització mensual que no superi la quantia de 700 euros mensuals.

k) No haver-hi relació de parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat o adopció fins al segon grau, i per afinitat fins al primer grau, entre el propietari/a i l'arrendatari/a.

l) Que en el moment de presentar la sol·licitud falti un temps de vigència del contracte superior a vuit mesos o, en cas contrari, que el propietari/a garanteixi la renovació contractual.

m) Que amb l'atorgament de l'ajut es liquidi el deute existent.

L'import màxim de l'ajut a atorgar en aquesta convocatòria és de 2.800,00 euros. La quantia de la renda del lloguer o quota d'amortització mensual a pagar per part del sol·licitant de l'ajut no ha de superar els 900,00 euros, en el primer cas, i els 1.000,00 euros en el segons cas.

Pel que fa als criteris de valoració de la sol·licitud de l'ajut, dins la finalitat de possibilitar la permanència de la unitat de convivència a l'habitatge seran les següents:

a) El risc imminent de pèrdua de l'habitatge.

b) Les condicions socials i econòmiques de la unitat de convivència.

c) Les condicions contractuals i d'habitabilitat de l'habitatge.

d) En la valoració, s'ha de tenir en compte, per a la concessió o denegació de l'ajut, la col·laboració de la persona sol·licitant en el pagament del deute i/o de les rendes de lloguer o quotes d'amortització generades amb posterioritat a la presentació de sol·licitud d'ajut i abans que es dicti la resolució corresponent.

El termini de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2008 i les sol·licituds es poden presentar a les dependències següents;

A la seu de la Secretaria d'Habitatge (c. Diputació, 92, 08015 Barcelona; i c. Aragó, 244, 08007 Barcelona); als Serveis Territorials d'Habitatge de Girona (c. dels Banyoles, 17 acc., 17004 Girona), de Lleida (c. Dr. Fleming, 15, 25006 Lleida), de Tarragona (c. Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona), i de les Terres de l'Ebre (c. Sant Ildefons, 6, 43600 Tortosa).

A la seu central del Departament de Medi Ambient i Habitatge (av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona).

A les Oficines d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Les sol·licituds també es poden presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tal de descarregar-vos els formularis de sol·licitud podeu clicar a la pàgina adjunta.


:: Últimes notícies
Ajudes al lloguer per als mileuristes 15.02.2008
El sou dels universitaris 15.02.2008
Educació s'uneix a la convocatòria de l'any 2008 del Programa d'aprenentatge permanent de la Unió Europea 12.02.2008
El JOVE.CAT ofereix assessorament en línia 08.02.2008
Més de mil joves al dia sol·liciten la Renda d'Emancipació 07.02.2008
©2002 - 2006 Consell Comarcal del Barcelonès        
Avís Legal

Creació i disseny pàgina web - Tucan I.T.
inici Santa Coloma Barcelona Badalona