Què s'entén per lloguer just?

És l'import del lloguer que pagarà l'inquilí que no hauria d'excedir el 30% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència en el cas que aquests estiguin entre una i dues vegades l'IMPREM i del 25% dels ingressos de la unitat de convivència en el cas de que aquests estiguin per sota d'una vegada l'IPREM.