Què és un contracte d'arrendament?

És un contracte pel qual una de les parts (arrendador) s'obliga a donar a altra (arrendatari) el gaudi o ús d'un habitatge per temps determinat i preu cert. El lloguer de finques urbanes, ja sigui habitatge o per a altre ús distint està actualment regulat en la Llei d'Arrendaments Urbans.