Què s'entén s'entén per unitat arrendatària?

Es considera unitat arrendatària les persones físiques titulars del contracte d'arrendament objecte de la subvenció i que no constitueixin unitat familiar.