Quina es la durada d’un contracte de lloguer?

La durada d'un lloguer és la pactada i si no se'n pacta cap serà d'un any. En contractes inferiors a 5 anys, obligatòriament l'arrendador ha de perllongar el lloguer per terminis anuals fins a 5 anys. Si el llogater vol deixar el lloguer, ho ha de comunicar a l'arrendador com a mínim un mes abans de finalitzar el termini pactat o de les pròrrogues. En cas que arribi la data final del lloguer, al cap de 5 anys com a mínim, i cap de les dues parts no comuniqui la voluntat de finalitzar-lo, el contracte queda automàticament prorrogat per terminis anuals fins a un màxim de 3 anys més.