Qui es fa cŕrrec de les despesses de les obres al pis de lloguer ?

L'arrendador té l'obligació de fer totes les reparacions necessŕries per conservar l'habitatge en condicions d'habitabilitat, excepte que el deteriorament sigui imputable al llogater.

El llogater té l'obligació de suportar les obres de millora que decideixi fer el propiertari si aquestes no es poden ajornar fins a la fi del contracte; tanmateix, el llogater té `l'opció d'escollir entre la rescissió del contracte, i per tant deixar l'habitatge, o una disminució de la renda amb una indemnització per les molčsties ocasionades. Si él el llogater qui vol fer obres, cal el consentiment per escrit del propietari, excepte si es tracta d'adaptar-lo a les necessitats de persones minusvŕlides. Les petites reparacions degudes al desgast diari de l'habitatge corresponen al llogater.