Inici SALT-EU
Tornar a Barcelonesjove.net
Presentació
Guia Europa i els Joves
Butlletí SALT-EU
Programa Joventut
Assessoria
Formació
Notícies
Publicacions
Subvencions
Borsa de Partners
Més informació
Qui impulsa SALT-EU
 


És un programa de la Comissió Europea en el qual poden participar-hi grups de joves, organitzacions sense ànim de lucre i autoritats públiques. Els països participants són els quinze estats membres de la Unió Europea, els tres països de l'Associació Europea de Lliure Comerç i els dotze països candidats a l'adhesió a la Unió Europea (Europa de l'Est). També poden participar "tercers països" només a les accions 1, 2 i 5: països mediterranis, Comunitat d'Estats Independents, l'Europa del sud-est i Amèrica Llatina. Inclou cinc accions que s'interrelacionen:
 1. INTERCANVIS
 2. SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
 3. INICIATIVES JUVENILS
 4. ACCIONS CONJUNTES
 5. MESURES COMPLEMENTARIES
ELS INTERCANVIS JUVENILS

Els intercanvis reuneixen joves de diferents realitats perquè aprenguin i explorin les diferències i les similituds entre cultures i perquè lluitin contra els prejudicis i els estereotips. Així doncs no es tracta d'un viatge turístic sinó que es tracta d'un projecte amb uns objectius i una temàtica a treballar.

Poden participar-hi grups de joves d'entre 15 i25 anys i tenen una durada d'entre 6 i 21 dies. Hi ha diverses modalitats: intercanvi bilateral, trilateral o multilateral. No implica però una reciprocitat així que, com a grup de joves, podeu acollir, enviar o bé ambdues coses, però en dues fases diferents.

[ tornar ]


EL SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU (SVE)

Aquesta acció permet a una persona jove realitzar una tasca de voluntariat en un altre país en diversos àmbits: medi ambient, art, cultura, animació amb infants, joves o gent gran, patrimoni històric, esports, lleure, etc.

Aquestes persones voluntàries destinen el seu temps a col·laborar amb l'organització d'acollida en un projecte a favor de la col·lectivitat local (sense substituir cap lloc de treball) a canvi de posar en pràctica aptituds, adquirir capital cultural i social i construir el seu propi futur.

Hi ha dues modalitats:
 • Llarga durada: entre 6 i 12 mesos
 • curta durada: entre 3 setmanes i 6 mesos (només per a joves desafavorits)
El programa cobreix totes les despeses de desplaçament, assegurança, manutenció, allotjament i diners de butxaca.

Al final, el voluntari o la voluntària rep un certificat. Per presentar un projecte d'SVE s'han de posar en contacte aquests tres agents:
 • El/la voluntari/ària: ha de tenir entre 18 i 25 anys
 • Organització d'enviament: s'encarrega de la preparació, el seguiment, els visats i les assegurances i de fer una formació prèvia al voluntari abans que marxi.
 • Organització d'acollida: ha d'ajudar el voluntari a adaptar-se a les tasques segons les seves capacitats, oferir-li un suport personal i assignar-li un tutor, i ocupar-se de la formació lingüística, allotjament, manutenció, transport local, diners de butxaca, visat, etc.
Podeu consultar la base de dades a www.sosforevs.org

[ tornar ]


LES INICIATIVES JUVENILS

Per fomentar la iniciativa i creativitat dels joves, la Comissió Europea els dóna l'oportunitat de concretar les seves idees a través de la participació activa en la realització de projectes que beneficiïn la seva comunitat. Us poden donar un màxim de 10.000 €. Hi ha diverses modalitats:
 • Iniciatives de grup: projectes gestionats per un grup de joves (mínim quatre), amb una durada d'entre tres mesos i un any, innovadors, ben calendaritzats i amb una dimensió europea. Són prioritaris els projectes creats per joves desafavorits
 • Projectes de creació de xarxes: quan hagi finalitzat la iniciativa de grup podeu donar continuïtat al vostre projecte creant una xarxa a escala europea
 • Capital futur: els joves que hagin tornat del Servei de Voluntariat Europeu poden optar a aquesta subvenció per a un projecte puntual, per iniciar una activitat professional o de desenvolupament personal


[ tornar ]


ACCIONS CONJUNTES:

Es tracta d'afavorir la creació d'un espai europeu per a la ciutadania, el coneixement i el treball, on els tres programes més directament relacionats amb la joventut (Joventut, Sòcrates II i Leonardo da Vinci II) tinguin un enfocament més coordinat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Fomentar el contacte i la interacció entre els participants en el programa Joventut i els programes de formació professional i d'educació.
 • Estimular el desenvolupament d'activitats que permetin conèixer les oportunitats que la comunitat ofereix als joves.

La convocatòria de presentació de projectes es publicarà al Diari Oficial de les Comunitats Europees europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html, on s'indicaran les dates, els temes, els criteris de selecció, etc.

[ tornar ]


MESURES COMPLEMENTÀRIES.

L'Acció 5 engloba totes aquelles activitats destinades a complementar i vetllar pel correcte funcionament de les altres Accions del Programa Joventut.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Donar suport per aconseguir els objectius generals del programa.
 • Reforçar les polítiques europees sobre joventut.
 • Contribuir a la cooperació entre els països membres i els tercers països dins l'àmbit de la joventut.

QUÈ SÓN LES "MESURES COMPLEMENTÀRIES"?

Preveuen projectes de complement i suport per a les altres accions, amb l'objectiu d'impulsar i consolidar els beneficis que se'n deriven i millorar la qualitat dels projectes que es presenten. Recolzen, fonamentalment, els àmbits següents:

1. Cooperació dels agents en matèria de Política de Joventut
 • Donant suport a la recerca d'interlocutors en altres països.
 • Facilitant l'intercanvi d'experiències en matèria de joventut.
 • Fomentant l'establiment de relacions de treball i de xarxes multilaterals.

2. Activitats de Formació
 • Promovent la formació d'animadors juvenils en els projectes de les accions 1, 2 i 3.
 • Potenciant el coneixement i la cooperació transnacional.
 • Aprofundint en l'àmbit de l'aprenentatge intercultural i en altres àmbits que incideixin en la qualitat dels intercanvis.

3. Activitats d'Informació

La informació és una àrea específica d'activitat en el sector juvenil. Algunes organitzacions públiques i privades s'han especialitzat en preparar informació per als joves; unes altres, encara que no s'adrecen exclusivament als joves, tenen aquest sector com a públic més important. El programa Joventut pot recolzar les activitats d'informació :
 • Donant suport a la producció i distribució de materials d'informació i formació relacionats amb el Programa Joventut.
 • Potenciant la formació sobre la utilització dels recursos tecnològics i multimèdia per informar els joves.

QUI HI POT PARTICIPAR?

L'Acció 5 s'adreça especialment a:
 • responsables d'associacions,
 • personal tècnic de joventut,
 • monitors juvenils,
 • responsables polítics i
 • informadors juvenils

que exerceixin la seva activitat dins un àmbit local, regional, nacional o europeu.

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES

 • Contrast entre les estructures d'informació i els diferents enfocaments de la difusió als diversos països.
 • Cooperació en la producció de material.
 • Difusió d'exemples vàlids i intercanvi d'experiències.
 • Contactes per establir una xarxa multilateral.
 • Iniciatives de formació.
 • Producció i distribució d'informació juvenil.

TIPUS D'ACTIVITATS QUE ES FINANCEN

1.-Experiències de formació pràctica (Job shadowing): (1-3 setmanes)
Permet a animadors socioculturals i líders juvenils desplaçar-se a un altre país per conèixer experiències concretes de treball juvenil i intercanviar bones pràctiques

2.- Visites exploratòries o de viabilitat (2-3 dies)
Són trobades per planificar un projecte concret i preparar , de mutu acord, una sol·licitud.

3.- Seminaris de presa de contacte (2-4 dies i quatre països, com a mínim)
Permeten la realització de trobades d'entitats per establir nous projectes en relació amb les diverses accions del programa Joventut.

4.- Visites d'estudi (3-6 dies i quatre països, com a mínim)
Permeten a gestors de projectes en el marc del Programa Joventut aprendre sobre un tema concret de política juvenil al país que organitza la visita. També ajuden a establir contactes en l'àmbit de l'educació no formal, intercanviar bones pràctiques i establir partenariats.

5.- Seminaris (2-5 dies i quatre països, com a mínim):
Trobades de joves, animadors socioculturals, formadors, promotors de projectes sobre temes relacionats amb els objectius i accions del programa Joventut.

6.- Cursos de formació (5-10 dies i quatre països, com a mínim):
S'adrecen a animadors juvenils, formadors i gestors de projectes amb l'objecte d'adquirir o perfeccionar capacitats de comunicació intercultural, treballar amb joves desfavorits, adquirir capacitats organitzatives i de gestió i desenvolupar projectes en el marc del programa Joventut.

7.- Informació juvenil (quatre països, com a mínim):
Donen suport a la producció, la distribució de material d'informació i de formació (impresos, CD-ROM, Internet, etc.). Aquests projectes poden durar fins a un any.

8.- Establiment de xarxes transnacionals (sis països, com a mínim)
Faciliten les relacions i la preparació d'activitats transnacionals. Aquests projectes poden durar fins a un any.

9.- Ajuda a la qualitat i la innovació (fins a 1 any)
Activitats regionals i nacionals destinades a millorar la qualitat o crear nous projectes a les accions 1, 2 i 3, centrades en la integració dels joves desfavorits.

[ tornar ]
© 2002 Consell Comarcal del Barcelonès - Barcelonesjove.net -
 
Creat per Creativos.CC & Tucan IT