Esdeveniment de l'agenda

Convocatòria de mestres interins per als cursos 2014/2015 a Alemanya

Organitza: Administració Pública
Temàtica activitat del calendari: Alemanya, Beques, interíns, mestres
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Tags: beques, laboral
Tipus entrada al calendari: Ocupació
Dates de realització
Del dimarts 18 de febrer de 2014 al dimarts 4 de març de 2014
Dates d'inscripció
Del dimarts 18 de febrer de 2014 al dimarts 4 de març de 2014
Descripció

La Conselleria d'Educació a Alemanya ha resolt realitzar convocatòria per formar la llista de mestres aspirants a cobrir les places vacants i substitucions en règim d'interinitat del Cos de Mestres, especialitat d'Educació Primària, per al curs 2014-2015.

Informació complementària
Públic objectiu: 

Requisits dels aspirants:

1.-Els aspirants a formar part de les llistes per exercir possibles llocs en règim d'interinitat hauran de reunir els següents requisits generals:
a) Ser espanyol o nacional d'algun dels altres Estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun Estat al que sigui aplicable la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de treballadors i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, que la incorpora a l'ordenament jurídic espanyol.
També podrà participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors.
b) Tenir compliments divuit anys i no haver aconseguit l'edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.
c) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i especialitat al fet que s'opta.
d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
Els aspirants la nacionalitat dels quals no sigui l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi l'accés a la funció pública del seu Estat de nacionalitat.

i) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera del cos de Mestres.

2.- A més dels requisits generals citats, els aspirants hauran de complir els següents requisits específics:
a) Estar en possessió de la titulació de Maestro, Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica, Maestro de Primer Ensenyament o Graduat en Educació Primària.
De la possessió de les titulacions requerides per a l'especialitat convocada quedaran exempts els qui tinguin una experiència docent de, almenys, dos cursos acadèmics com a funcionari interí en el mateix cos i especialitat dels sol·licitats, sempre que se'ls hagi assignat nombre de registre de personal i haguessin seguit formant part de les llistes d'interins a la finalització del curs acadèmic 2013/2014. A aquests
efectes s'entendrà per curs acadèmic l'acompliment durant un mateix curs de, almenys, cinc mesos i mitjà de treball.
En el cas que la titulació s'hagi obtingut a l'estranger, haurà d'haver-se
concedit la corresponent homologació segons el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer (BOE de 4 de març), pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior, o el seu reconeixement a l'empara de l'establert per la Directiva 89/48/CEE i pels Reials decrets 1665/1991, de 25 d'octubre, i 1171/2003, de 12 de setembre, quan siguin aplicable.
b) Els candidats la nacionalitat dels quals no sigui l'espanyola, o d'un país de parla hispana, hauran d'acreditar el coneixement del castellà, mitjançant el certificat de nivell avançat en Español per a estrangers expedit per les Escoles Oficials d'Idiomes, el Diploma d'Español com a Llengua Estrangera (nivell superior) o el títol de Llicenciat en Filologia Hispànica, Romànica o Llicenciat en Traducció i Interpretació (especialitat espanyol).
Estaran exempts d'aquest requisit aquells aspirants que justifiquin mitjançant una certificació acadèmica que han realitzat en el sistema educatiu espanyol tots els estudis conduents a l'obtenció d'alguna de les titulacions requerides per a l'especialitat a la qual opten.
c) Coneixement de la llengua alemanya, que s'acreditarà mitjançant algun dels títols que s'indiquen en l'apartat 1i) de la base tercera d'aquesta convocatòria.
d) Tenir acreditada la seva residència a Alemanya en el moment en el qual se li nomeni com a funcionari interí
i) No haver tingut, en els tres anys immediatament anteriors, una avaluació desfavorable en la seva activitat professional com a funcionari docent en l'exterior.
3.- A excepció de l'indicat en la lletra d), tots els candidats hauran de reunir els requisits en la data de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins que, si escau, siguin nomenats funcionaris interins.

Localització i contacteInformació addicional: http://www.educacion.gob.es/exterior/al/es/convocatorias/convocatorias.shtml

Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 28.02.2014
20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Assessories per a joves Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Garantia Juvenil Mapa Jove